top of page

Red Devil 😈 Fan Group

Publik·588 anggota

Plani Urbanistik I Tiranes Pdf 27


Click Here ===> https://urlin.us/2ttLkvPlani Urbanistik I Tiranes Pdf 27


Plani Urbanistik i TiranÃs: Ãfarà parashikon pÃr zhvillimin e kryeqytetit deri nà vitin 2030


Plani Urbanistik i TiranÃs (PUT) Ãshtà njà dokument strategjik qà pÃrcakton vizionin, objektivat dhe masat pÃr tà drejtuar zhvillimin urban dhe territorial tà kryeqytetit shqiptar pÃr periudhÃn 2016-2030. PUT u miratua nga KÃshilli Bashkiak i TiranÃs nà dhjetor tà vitit 2016, pas njà procesi konsultimi publik dhe bashkÃpunimi me institucione, ekspertà dhe aktorà tà ndryshÃm tà interesuar.


PUT synon tà krijojà njà qytet mà tà gjelbÃr, mà tà qendrueshÃm, mà tà gjithÃpÃrfshirà dhe mà tà konkurrueshÃm nà rajon dhe nà EuropÃ. Plani pÃrfshin katÃr fusha kryesore tà veprimit: hapÃsira publike dhe infrastruktura e gjelbÃr, mobiliteti urban dhe transporti publik, zhvillimi ekonomik dhe social, dhe menaxhimi i territorit dhe burimeve natyrore.


Njà nga elementÃt kryesorà tà PUT Ãshtà krijimi i njà sistemi integrues tà hapÃsirave publike dhe infrastrukturÃs sà gjelbÃr, qà do tà lidhà zonat e banuara me zonat e mbrojtura natyrore, parket dhe liqenet. Plani parashikon ndÃrhyrje nà bulevardin kryesor "DÃshmorÃt e Kombit", qendrÃn historike, sheshin "SkÃnderbej", liqenin artificial dhe parkun e TiranÃs, si dhe krijimin e njà bulevardi tà ri nà zonÃn veriore tà qytetit.


PÃr tà pÃrmirÃsuar mobilitetin urban dhe transportin publik, PUT propozon njà model tà ri transporti qendror me linja tramvaji dhe autobusesh me kapacitet tà lartà (BRT), si dhe njà rrjet rrugor radial me korridore prioritarie pÃr biÃikleta dhe kÃmbÃsorÃ. Plani gjithashtu nxit pjesmarrjen e komunitetit nà planifikimin e transportit lokal dhe promovimin e mjeteve alternative tà lÃvizjes.


Zhvillimi ekonomik dhe social Ãshtà njà tjetÃr fushà e rÃndÃsishme e PUT, qà synon tà rrisà konkurrueshmÃrinà e TiranÃs si njà qendÃr rajonale dhe europiane pÃr biznes, turizÃm, kulturà dhe arsim. Plani mbÃshtet diversifikimin e aktiviteteve ekonomike nà zonat periferike, zhvillimin e sektorit privat dhe nismave inovative, si dhe pavarurimin e burimeve financiare tà bashkisÃ. Plani gjithashtu adreson nevojat sociale tà popullsisà sà TiranÃs, duke pÃrmirÃsuar cilÃsinà e jetesave, shkollave, shendetesise, sporteve dhe kulturave.


Njà aspekt tjetÃr kyà i PUT Ãshtà menaxhimi i territorit dhe burimeve natyrore, qà ka pÃr qellim tà frenojà ndotjen ambientale, rrezikun nga fatkeqesite natyrore, konfliktet pronasore dhe informalitetin


PUT Ãshtà njà plan i gjeneratÃs sà tretà tà planifikimit urban nà ShqipÃri, pas Planit tà PÃrgjithshÃm Rregullues tà TiranÃs (PPRT) tà vitit 2003 dhe Planit tà PÃrgjithshÃm Vendor tà TiranÃs (PPVT) tà vitit 2008. Plani i ri ndryshon nga pararendÃsit e tij nà disa aspekte: ai Ãshtà mà i pÃrqendruar nà cilÃsinà e jetesÃs sà qytetarÃve se sa nà rritjen e sipÃrfaqes sà ndÃrtimit; ai Ãshtà mà i hapur ndaj konsultimit dhe bashkÃpunimit me palÃt e interesuara; ai Ãshtà mà fleksibÃl dhe i pÃrshtatshÃm ndaj ndryshimeve tà kontekstit dhe nevojave; dhe ai Ãshtà mà i lidhur me instrumente tà tjera tà planifikimit dhe menaxhimit urban.


PUT Ãshtà njà plan ambicioz dhe sfidues, qà kÃrkon njà angazhim tà fortà dhe tà vazhdueshÃm nga ana e bashkisÃ, qeverisÃ, institucioneve, bizneseve, organizatave joqeveritare dhe qytetarÃve. Plani nuk mund tà realizohet pa njà bashkÃpunim efektiv dhe transparent midis kÃtyre aktorÃve, si dhe pa njà monitorim dhe vleresim tà rregullt tà zbatimit dhe impaktit tà tij. Plani gjithashtu kÃrkon njà sigurim tà mjaftueshÃm tà burimeve financiare, teknike dhe njerzore pÃr tà mbuluar kostot e ndÃrhyrjeve dhe shÃrbimeve urbane.


PUT Ãshtà njà plan qà shpreson tà ndryshojà jo vetem pamjen fizike, por edhe mentalitetin dhe sjelljen e banorve dhe vizitorve tà TiranÃs. Plani propozon njà vizion pÃr nj 248dff8e2
Tentang

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Anggota

 • Chuky Akosionu
  Live and breathe United ❤Stretford End🥇
 • Gusion Gads
  Gusion Gads
 • Reena kumari
  Reena kumari
 • Palak Singh
  Palak Singh
 • Mark Martinov
  Mark Martinov
bottom of page